קרן עיזבונות 

סלי מזון / מסגרות הזנה 

פרויקט "סלי מזון/ מסגרות הזנה" הינו פרויקט חלוקת סלי מזון/ מנות חמות לנזקקים במשך כל ימות השנה.
תקציב הפרויקט ממומן מתקציב "קרן העיזבונות" ומתקציב משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
ע"פ סעיף 5.10 לכללי הוועדה הציבורית מחלקת העיזבונות מקבלת 3% מכלל כספי עיזבונות המדינה המיועדים לחלוקה לשלושה פרויקטים : "קמחא דפסחא ", "סלי מזון" ו"מסגרות הזנה".

מנכ"ל המשרד מפרסם בכל שנה הודעה על אפשרות להגשת בקשה לפרויקט " סלי מזון/ מסגרות הזנה " ע"פ אישור היועצת המשפטית של ועדת התמיכות.
עמותות העומדות בקריטריונים ע"פ מבחני תמיכה ,המאושרים ע"י היועץ המשפטי לממשלה יכולות להגיש בקשה לתמיכה.
הבקשות נדונות בוועדת תמיכות משרדית והתשובות נשלחות לעמותות ע"י מחלקת העיזבונות.
ניתן לערער על תשובות שליליות תוך 21 יום מיום שליחת התשובות .

עמותות שאושרה להן תמיכה נדרשות לדווח ע"פ הנוהל שאושר ע"י חשב המשרד.