הודעת הדובר

27/12/2018

משרד העבודה והרווחה הגיש 63 כתבי אישום נגד קבלני כוח אדם בשנת 2018 והטיל סנקציות פליליות על מעסיקים

כחלק ממדיניות המשרד לאכיפת חוק העסקת העובדים על ידי קבלן כוח אדם, המשרד הגיש כתב אישום כנגד קבלן ניקיון שהמשיך לספק שירותי ניקיון על אף שרישיונו נשלל
 
 
הלשכה המשפטית במשרד העבודה הגישה כתב אישום כנגד טל דב, שניהל עסק למתן שירותי ניקיון בשם "טל פרויקטים", וזאת עקב עיסוקו כקבלן שירות בתחום הניקיון בלי שהחזיק ברישיון ממשרד העבודה והרווחה כנדרש בחוק. מדובר בעסק שפעל בתחום הניקיון על אף שרישיונו נשלל על ידי מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה כבר בשנת 2014.
על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם והתוספת השנייה לחוק, קבלני כוח אדם וכן ספקי שירות בתחומי השמירה והניקיון מחויבים לקבל רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה. קבלת הרישיון מותנית בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למינהל לפקח על העסקת העובדים בחברה ועל קיום זכויותיהם הסוציאליות. חשוב לציין כי החוק קובע עונש פלילי לא רק על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון, אלא גם על מזמין שירות המתקשר עם חברה שעובדת ללא רישיון. זאת, בכדי להרתיע ביחס לעצם ההתקשרות עם הגורם הלא מורשה ולהגביר את כלי האכיפה ביחס לעובדי חברות הקבלן.
בעקבות כך, כתבי אישום נוספים הוגשו גם כנגד חברת מעדני מניה רשתות מסחר 2000 בע"מ לה סופקו שירותי הניקיון על ידי "טל פרויקטים" וכן, כנגד מנכ"ל החברה. זאת כתוצאה מביקורת ומחקירה שניהל האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה. מדובר בחברה שהזמינה את שירותי הניקיון ללא שווידאה שספק הניקיון הנו בעל רישיון כחוק ממינהל הסדרה ואכיפה. כתב האישום כנגד מזמינת השירות נסגר בהסדר מותנה שבמסגרתו שולם סכום כולל של  28,800₪.
בעקבות סדרת החקירות שניהל מינהל הסדרה ואכיפה בשנת 2018, הוגשו כ- 63 כתבי אישום במסגרת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם; מתוכם - 28 כתבי אישום כנגד קבלנים ו- 35 כתבי אישום כנגד מזמיני שירות.

ראש מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה, הגב' יפה סולימני: "עובדי הניקיון נמנים על עובדים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, ולכן המחוקק הציב שתי שכבות הגנה עליהם: ראשית, המעסיק שלהם מחויב בקבלת רישיון בהתאם לתנאים המפורטים בחוק ושנית, הטלת אחריות מזמין שירות על המעסיק בפועל, שחושפת אותו לכתב אישום פלילי ולעונשים הקבועים בחוק. מובא לידיעת העוסקים בתחומים שעליהם חל משטר הרישוי שגם אם רישיון הקבלן שלהם נשלל, כמו במקרה דנן, עדין חלה עליהם חובת הציות לחוק, ומינהל הסדרה ואכיפה ימשיך ויפקח עליהם".

עו"ד איריס מעודה, אחראית על התובעים החיצוניים בלשכה המשפטית: "הטלת אחריות פלילית על קבלני כח אדם, קבלני שירות ונושאי משרה נועדה להמריצם לנקוט באמצעים נאותים על מנת להבטיח כי הוראות החוק בדבר הרישיון הנדרש יקוימו עוד בטרם ההתקשרות בין הקבלן למזמין השירות. בענייננו, המציאות מלמדת כי הופרו הוראות החוק בעניין והוגשו כתבי אישום כנגד מבצעי העבירה, לרבות נגד המנהלים שנושאים באחריות למנוע את ביצוע העבירה כנושאי משרה. בהליכים הפליליים השונים, לצד הרשעה, מוטלים קנסות מרתיעים על כל אחד מהנאשמים".