האגף למשאבי קהילה 

המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים - משפחות ויחידים 


שם מנהל >
אבנר אחדות.
טלפון >      02-5085436
פקס >        02-5085923


המחלקה לוועדות ערר וסיוע למשפחות ויחידים פועלת למען האזרחים הפונים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, בתחום מיצוי זכויות ובתחום סיוע כלכלי למשפחות ויחידים נזקקים.

פעולות המחלקה: 

 • הפעלתן של ועדות ערר אזוריות ב-4 המחוזות של המשרד לדיון בעררים של האזרחים - לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים, ברשויות המקומיות, על החלטות המחלקות לשירותים חברתיים.
 • הפעלתן של 3 ועדות מקצועיות למתן מענקים לסיוע:
  • סיוע למשפחות ויחידים נזקקים (הוועדה פועלת על פי קריטריונים שקבעו חברי הוועדה).
  • מענקים לילדים יתומים נזקקים בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות.
   הוועדה פועלת על פי הוראות המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים המפורטות ב:
   חוזר המנהל הכללי מספר 189.
  • ועדה בין משרדית (בשיתוף משרד הבריאות) למתן מענקים לילדים חולים ובעלי מוגבלויות.
   הוועדה פועלת על פי קריטריונים שנקבעו על ידי האפוטרופוס הכללי.
   הוועדה מהווה גורם ממליץ לאפוטרופוס הכללי.

אנשי קשר
שםתפקידמען במשרדטלפון בעבודהדואר אלקטרוני
אבנר אחדותמנהל המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים, משפחות ויחידיםרחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים02-5085436, 02-5085411AvnerAc@molsa.gov.il
ענת מויאל ראש ענף ועדות ערר וסיוע ליתומיםירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים02-5085436AnatM@molsa.gov.il
סברינה גומהראש ענף סיוע לבודדיםירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים02-5085411SabrinaT@molsa.gov.il