מחוזות  

מחוז חיפה והצפון  

 
כתובות וטלפונים של שירותי המחוז


מאפייני מחוז חיפה והצפון לשנת 2011

סקירת פעילות לשנת 2011 ויעדים לשנת 2012


במחוז מרכזים ומפקחים של השירותים השונים, המקיימים פיקוח, בקרה וייעוץ במחלקות לשירותים חברתיים ובמסגרות הרווחה השונות.
מוודאים שמדיניות המשרד מבוצעת בהתאם לנהלים ולניצול נכון של המשאבים.
כמו גם, עוסקים בפיתוח יוזמות חדשות ושוקדים לקידום ושיפור האיכות של השירותים הניתנים לאוכלוסייה.

 

גבולות המחוז: 

מחדרה בדרום ועד רמת הגולן ומטולה בצפון  (148 ק"מ).
אוכלוסיה:     2,155,600  תושבים
מהם:          1,254,900  יהודים ואחרים       (58%)
                 900,700     לא יהודים            (42%)

   

מאפיינים ייחודיים למחוז חיפה

 • במחוז, מספר ישובים גדול הפרוס על שטח גיאוגרפי רחב, מחלקות לשירותים חברתיים קטנות ובינוניות. 121 מחלקות לשירותים חברתיים ב-27 ערים,75 מועצות מקומיות, 19 מועצות אזוריות.
 • 57% מכלל הקיבוצים בארץ נמצאים במחוז, מטרופולין אחד – חיפה, בלבד.
 • כלל העדה הדרוזית מושבה בצפון - התמקדות בפיתוח השירותים החברתיים בישובים הדרוזים והבדואים.
 • אזור העימות עם דרום לבנון, נמצא בצפון המחוז.

 

היקף אוכלוסיה בטיפול

166,244 משפחות ו/או בודדים קבלו שירותים במחלקות  לשרותי רווחה, 
סה"כ : 445,863  נפשות,   20% מכלל התושבים במחוז.

 

כח אדם במחלקות לשירותים חברתיים

סה"כ:  1,564 משרות, מהן 1,195  משרות עובדים סוציאליים.

 

כח אדם בלשכה המחוזית

340.80 משרות שהם 362 עובדים. 
העבודה מתבצעת בחמש לשכות פיקוח אזוריות: חיפה, חדרה, עכו, נצרת, טבריה.
יחידות המשרד פזורות בעשרים מושכרים ליחידות שרותי מבחן, פיקוח ועובדי מנהל ברחבי המחוז.

 

פתח דבר 

ברצוננו לצטט בפניכם את דוח מבקר המדינה 54 ב (הדרג המחוזי במשרדי הממשלה) : "במערך הכולל של המשרד מהווה המחוז, על מגוון תפקידיו וכוח האדם המועסק בו גורם מרכזי בהשגת יעדיו ותפקידיו של המשרד. המחוז משמש מסגרת ארגונית מקצועית שתפקידה פיקוח ובקרה על פעולות המחלקה לש"ח כמו גם על גופים הנותנים שרותי רווחה, ייעוץ, הנחיה וסיוע למחלקות במצבי משבר, בנוסף פיתוח יוזמות, פרויקטים חדשים לקידומם של השירותים, הטמעת מדיניות המשרד במחלקות לשירותים חברתיים, והצגת תמונת הצרכים המקצועית ברמת השטח אל מול המטה. מעקב אחר ניצול תקציבים, העברת תקציבים בלתי מנוצלים מרשות לרשות, ריכוז השתלמויות לעובדי המחלקה לשירותים חברתיים, איגום משאבי המשרד המיועדים לפעולות הרווחה, תיאום בין שירותי ובין משרדי. חלק מהשירותים לאזרח ניתנים באופן ישיר באמצעות המחוז, בנוסף לתפקידים אלו על המחוז להבטיח שוויון ברמת השירותים ולקבוע את גבולות שיקול הדעת של הרשות המקומית ולהגביר את יכולת המשילות של המדינה".

סקירה זו מסכמת פעילות של מחוז חיפה והצפון בשנת 2011 והתווית דרך ומשימות לשנת 2012. סיכום זה מביא לידי ביטוי פעילות מקצועית, מסירות, והובלה של עובדי ומפקחי המשרד.

מספר הנזקקים לשירותי הרווחה הולך וגדל עם השנים, משנות ה- 90 נחקקו חוקי רווחה חדשים. והמחוז מהווה נדבך מרכזי ביישום החזון החברתי של מדינת ישראל חיזוק המאפיינים, חיזוק החוסן והלכידות החברתית צמצום הפערים החברתיים, כמו כן מניעה וצמצום של מצבי סיכון בקרב כל קבוצת האוכלוסייה.

 

יעדי המחוז בשנת 2012 

 • חיזוק העבודה המערכתית
  כדי לחזק ולהטמיע מודל עבודה זו יש להקנות שיתופי פעולה פנים אגפים ובין אגפים, יש להמשיך ולפתח את מודל המפקח המערכתי וליישם את המלצות ועדת ההיגוי . מודל פיקוח זה נבנה וגובש תוך כדי פיילוט שנערך במחוז הצפון. בנוסף יש לפתח מנגנוני תיאום ושיתוף פנים מחוזיים.
 • התוכנית הלאומית לילדים בסיכון
  תוכנית זו מיושמת ברמת המחוז בשותפות בין משרדית בין 5 משרדי ממשלה. מטרתה צמצום 13 מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער, כיום התוכנית מיושמת ב- 34 יישובים במחוז הצפון. בשנת 2012 קיימת מגמה להרחבת התוכנית ליישובים נוספים.
 • רפורמה בשרותי הרווחה 
  בשנת 2012 עתיד המחוז להוביל את תהליך האבחון במחלקות לש"ח כחלק ראשוני בהטמעת הרפורמה. ועדת הרפורמה במשרד ניסחה שורה של המלצות אשר מטרתן לביא לידי מימוש החזון לפיו המחלקות לשירותים חברתיים  יהיו ארגונים הפועלים על פי חוק המסדיר פעולתן ואחריותן, הזוכים למשאבים בכ"א בהתאם למטלות המוטלות עליהן, המנהלות מגוון התערבויות בצורה מתוכננת באמצעות צוותי עובדים במרכזן העו"ס למשפחה. כמו גם ארגונים הנעזרים במערכת מידע וניהול  ידע.
  הרפורמה אמורה להתמקד בהיבט החוקי, משאבים, שיטות התערבות, פיתוח ידע, תשתית ניהולית, והכשרות עובדים. המחוז באמצעות מפקחיו אמור ב- 2012 לבצע תהליך מיפוי. מטרות המיפוי קבלת תמונה עדכנית ובדיקת הפער בין חזון הרפורמה למציאות הנוכחית וזאת מתוך מגמה עתידית לבנות תוכנית התערבות לצמצום פער זה.
 • נושא החירום הטמעה חידוד נהלים והדרכות
  מחוז הצפון פיתח מודל עבודה בחירום המבוסס על אשכולות. מודל זה אמור לתת מענה יעיל מקצועי ומהיר בשעת חרום למחלקות לשירותים חברתיים . את האשכולות מאיישים מפקחים ומרכזים אשר משולבים בכל מהלך השנה בתרגילים ובהדרכות.
  בשנת 2012 מתוכננת השתלמות לקציני מבחן.
 • קליטת עלייה
  במחוז מספר תוכניות העוסקות בנושא העלייה נבנו פורומים מחוזיים וישובים להתמודד ולתת מענה ישובי בסוגיות הכרוכות בקליטה. בשנת 2012 קיימת מגמה לפיתוח תוכניות והטמעתם בכל הקשור לעולי אתיופיה ועולים מתפוצות אחרות פעילות הצוות המחוזי בנושא קליטת עלייה אמורה לספק תמונה מחוזית ולהגביר את שיתוף הפעולה הבין שרותי בנושא קליטת העולים.
 • הדרכה והשתלמויות
  בשנת 2012 תגובש תוכנית שנתית בכל הקשור לתוכניות השתלמות והדרכה לעובדי ומפקחי המחוז. תוכניות אלו אמורות לשדרג את עובדי המחוז הן בהיבט המקצועי והן בהיבט החברתי. לאחר אישור התוכניות נפעל למימושה במחוז.
 • סיום שיפוץ המבנה ושדרוגו
  בהמשך לשיפוץ שהסתיים בבניין מאי ובלשכת הפיקוח בחדרה אמור להסתיים השיפוץ בבניין מבקר המדינה ועובדי השרות לאימוץ אמורים לאכלס את מבנה זה.