תמיכות המשרד 

קרן עיזבונות  

הוועדה הציבורית לעיזבונות המדינה - עיזבונות מכספי האפוטרופוס הכללי   

"הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות המדינה" נמצאת במשרד המשפטים בתל אביב בראשה עומד שופט בדימוס וחברי ועדה , שהם נציגי ציבור המתמנים ע"י שר המשפטים באישור ממשלת ישראל.

הוועדה פועלת ע"פ כללים שאושרו  ע"י היועץ המשפטי לממשלה. אישור התמיכות לעמותות מותנה באישור האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ומחלקת העיזבונות במשרד הרווחה הינה הזרוע המבצעת של משרד הרווחה . הנציג הרשמי של משרד הרווחה מול הוועדה הציבורית הוא המנהל הכללי.

אחת לשנה מפרסמת הוועדה מודעה וטפסים להגשת בקשות לקרן העיזבונות. פרסום המודעה מתבצע בסוף שנה לועזית עד 10 לינואר בשנה שאחרי ומפורסם באתר האינטרנט ובעיתונים הגדולים. כמו כן מפרסמת הוועדה רשימת "עיזבונות מיועדים" לאותה שנה, כספים אלו הינם כספים שהתורם ייעד לאוכלוסייה ספציפית והציבור הרחב רשאי לעיין בה ולהתעדכן בסכומים המוקצבים לכל עיזבון.  

תהליך קבלת התמיכה מתחיל בהגשת הבקשה ל"וועדת העיזבונות" במשרד המשפטים ע"פ מודעת הפרסום לאותה שנה. 
הוועדה מעבירה את הבקשות התקינות להמלצת משרדי הממשלה הרלוונטיים ע"פ תחום הפעילות המבוקש ומנכ"ל המשרד מעביר את המלצות המשרד לוועדה לאחר סיום ההליך.
הוועדה הציבורית מאשרת או דוחה את הבקשות ושולחת את התשובות ישירות לגופים שפנו.

ניתן לערער על החלטת הוועדה תוך 21 יום מיום שליחת התשובה. לאחר סיום ההליך בוועדה הציבורית ההחלטות החיוביות נשלחות למנהל הכללי של המשרד הרלוונטי ולמנהל מחלקת העיזבונות באותו משרד. 

החלטות הוועדה הציבורית בגין בקשות התמיכה מקרן העזבונות לשנת 2014 צפויות להתקבל במהלך החודשים הקרובים .

כדי לקבל את המענק שאושר מקרן העזבונות לשנת 2013 יש להגיש את המסמכים הבאים :  

תוקף ההקצבות מקרן העזבונות לשנת 2013 יפוג בתאריך  31.3.2014 לכן יש להגיש את הדרישה לתשלום לא יאוחר מסוף דצמבר 2013

חזור