אומנה - משפחה עוטפת לילדים ונוער בסיכון ובסכנה 

זכויות וחובות משפחה אומנת 

זכויות 

 • הזכות לקבל מידע מלא ומעודכן אודות הילד באומנה, כפי שקיים בגוף המפעיל את האומנה.
 • הזכות לקבל ייעוץ, הדרכה והכוונה ע"י גורמי המקצוע הקשורים באומנה, ואשר פותחים לפניהם אלטרנטיבות שונות להתמודד עם המצבים השונים באומנה.
 • הזכות לקבל מענה בעיתות חירום ומשבר מגורם מקצועי.
 • הזכות להבעת דיעה אודות החלטות הקשורות בחיי הילד ולהיות שותף ביישומן, זאת מבלי לפגוע בזכות האפוטרופסות הטבעית של הורי הילד.
 • הזכות לקבל דמי אחזקה ממשרד הרווחה והחזרי הוצאות מיוחדות מהגוף המפעיל את האומנה, לצורך הטיפול בילד באומנה: סכום חודשי שוטף (דמי אחזקה) בהתאם לסוג האומנה ולמצב הילד, ובנוסף החזר הוצאות מיוחדות (בהתאם להוראות תע"ס ולסל המפורסם מעת לעת ע"י הגוף המפעיל את האומנה).
  אין לקבל סיוע כספי או תמורה כלשהי עבור האומנה מכל מקור אחר.
 • מעמדם של ההורים האומנים כמתנדבים על פי חוק הביטוח הלאומי, ולכן זכאותם לפטור ממס הכנסה ומביטוח לאומי על התשלומים המתקבלים בהתאם להנחיות מס הכנסה.
 • זכות המשפחה האומנת להמשיך ולקיים אורח חיים תקין, הכולל עבודה של ההורים, בילויים משפחתיים וזוגיים של ההורים, פעילויות של הפרטים בתוך המשפחה והמשפחה כולה.

הזכויות במסגרת החקיקה :
 • חוק עבודת נשים (דמי לידה וחופשת לידה) מאפשר לאחד מבני הזוג של האומנים לקבל חופשת לידה ודמי לידה.
 • ילד באומנה שהוחלט על סידורו במעון יום, המימון של המעון יהיה מתקציב המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המוצא של הילד, בתנאי שהמעון מוכר כמסגרת הפועלת מול משרד הרווחה. רישום למעון אחר יצריך החלטה משותפת של המשפחה האומנת עם שירותי האומנה וקבלת אישור למימון כזה.
 • סיבסוד של 60% בתשלום לגן ילדים: הסיבסוד יעשה במעמד הרישום של הילד לגן ברשות המקומית, עם המצאת אישור מטעם שירותי האומנה לגבי הילד במשפחה האומנת. נכון להיום, הסכום החודשי המלא הינו 716, ולאחר ההנחה רק 285 שקל לחודש.
  ברשויות בהן התשלום לגנים מסובסד מראש, לא תינתן הנחה נוספת לילד באומנה.
 • חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), המאפשר להורה להיעדר מעבודתו לשם טיפול בילדו החולה או הסובל ממוגבלות, תקף גם עבור הורים אומנים החל מספטמבר 2007, בתנאים זהים לאלה של הורה ביולוגי.
 • בכל מקרה בו יוגש נגד האומנים או מי מבני משפחתם המתגוררים עימם תביעה או דרישה לתשלום שנגרם לילד באומנה או בכל נזק שגרם הילד למשפחה או לצד ג' (הליך אזרחי), ימסרו על כך האומנים בהקדם אפשרי הודעה בכתב למפקח הארצי על האומנה.
  המפקח יפנה לוועדה באשר להגנה משפטית לנושאי משרה ולעובדי מדינה, וזו תדון בכל בקשה בהתאם לכללים הקבועים בנוהל, זאת על אף שאין בין האומנים ומשרד הרווחה יחסי עובד מעביד.
 • הרשויות המקומיות מכירות בילד באומנה לצורך חישוב הארנונה ולצורך הגדלת מיכסת המים למשפחה.
  יש לפנות עם האישור מטעם שירותי האומנה למחלקת הגבייה ברשות. במקרה ואין אפשרות להחשיב את הילד באומנה לצורך הגדלת מיכסת המים, יש לבצע תהליך דרך מנחה האומנה להתחשבנות מול הרשות (לאחר תשלום חשבון המים ועם הצגתו למנחה האומנה).

חובות 

 • האומנים חייבים לטפל ולהשגיח על הילד, לדאוג לצרכיו ולהתפתחותו התקינה ולשמור על זכויותיו, בדרך שבה הורה מסור היה נוהג.
 • האומנים חייבים לשתף פעולה באופן מלא עם נציגי הגוף המפעיל את האומנה, שהינו הנציג של משרד הרווחה לנושא האומנה.
 • האומנים חייבים לפעול בהתאם ועל פי התכנית הטיפולית שתובא לידיעתם באמצעות נציגי הגוף המפעיל את האומנה, כולל לכבד את הקשר בין הילד באומנה ובין משפחתו הביולוגית ודמויות משמעותיות אחרות בחייו, ולעזור לו לקיים את הקשרים ביניהם.
 • האומנים חייבים ליידע ולעדכן את נציגי הגוף המפעיל את האומנה בכל בעיה חריגה הקשורה בילד ו/או תפקודו ו/או בריאותו (הפיזית ו/או הנפשית) וכמו-כן חייבים להתייעץ ולעדכן את אותם גורמים בסוגיות ובעיות הקשורות בין היתר באומנה בכלל ובחיי היום יום של הילד וצרכיו המיוחדים בפרט. (וכן בכל שינוי שיחול במצבה המשפחתי ו/או בכתובתה ו/או מצב בריאותי ו/או שינוי באורח החיים ו/או כל פרט אחר שהינו רלוונטי לתפקודם כאומנים ולהמשך הטיפול בילד).
 • על האומנים נאסר לקבל לביתם ילד נוסף מגורמים אחרים כלשהם מבלי לקבל על כך הסכמה מהגוף המפעיל את האומנה.
 • האומנים חייבים לאפשר לילד באומנה להיפגש וליצור קשר ישירות עם נציגי הגוף המפעיל את האומנה, גם ללא נוכחות המשפחה האומנת.
 • האומנים חייבים לשמור על סודיות כל הנתונים ו/או המסמכים המצויים ברשותם ו/או שהגיעו לידיעתם כתוצאה מהיותם אומנים. 
 • על האומנים נאסר להתראיין בכלי תקשורת מכל סוג שהוא בכל עניין הקשור באומנה או בילד באומנה מבלי לקבל אישור של הגוף המפעיל את האומנה.
 • עם סיום האומנה מכל סיבה שהיא, ובהתאם להחלטת הגורמים המקצועיים, האומנים חייבים לסייע בהכנתו והעברתו של הילד לסידור אחר.
 • האומנים חייבים לוותר על סודיות לצורך מסירת מידע אודות המשפחה לגורמים חיצוניים, מידע הקשור באומנה ובילד באומנה.
  מידע אודות המשפחה האומנת שאינו רלוונטי לאומנה יישמר בסודיות ע"י גורמי המקצוע.
 • האומנים לא יקבלו כל כסף נוסף משום גורם מלבד דמי האחזקה והחזרי ההוצאות.
 • אומנים שהילד עזב את ביתם והמשיכו לקבל דמי החזקה, יתבקשו להחזיר למשרד את הסכום העודף.