אודות 

שר הרווחה והשירותים החברתיים 

מר חיים כץ, שר הרווחה והשירותים החברתיים 

הדף בהקמה ויעלה בקרוב...