תקנון ותעריפים (תע"ס) 

תקנון עבודה סוציאלית 

תוקפן החוקי של ההוראות המופיעות בתקנון העבודה הסוציאלית (תע"ס) הוא מכוח התקנות לחוק שירותי הסעד, תקנות ארגון לשכת הסעד (תפקידי המנהל וועדת הסעד), התשכ"ד - 1963, סעיף 4 (א) (1) "מתן טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד על פי דין ובהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד הרווחה", וכן מכוח תקנות שירות הסעד, טיפול בנזקקים התשמ"ו 1986.

 

התע"ס נחלק לפרקים לפי נושאים ופרקי משנה. הוראות התע"ס מופצות לאלפי מנויים, הוראה בודדת תישלח לכל דורש

להלן פרקי תקנון העבודה הסוציאלית:

 

 
 

 

 כתובת למשלוח הערות, הצעות, עדכונים, שינויי כתובות ועוד
תחום בכיר ארגון ומנהל ברשויות המקומיות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה
ת"ד 1260 ירושלים מיקוד  91012
 דואר אלקטרוני:      AHUVAK@molsa.gov.il